Producten:

 • Koshi® windchimes
 • Zaphir windchimes
 • Chimes met korting
 • Windchime standaards
 • Bellenkoorden
 • Suncatchers
 • Klankschalen
 • Klankschalensets
 • Klankschaal accessoires
 • Klankinstrumenten
 • Miniatuur Boeddha's
 • Geboortedagboeddha's

Download algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Aruna Klankschalen Webshop

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Aruna zijn deze voorwaarden van toepassing.

1.2 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

ARTIKEL 2 TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST/AANBIEDINGEN

2.1 Alle aanbiedingen van Aruna zijn vrijblijvend, aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Aruna behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand wanneer de koper de order in zijn geheel heeft betaald.

2.3 Typefouten en vergissingen bij het plaatsen van een bestelling komen geheel voor risico van de koper. 
Aruna is op geen enkele wijze hiervoor aansprakelijk (zie ook 5.7 & 5.8).

2.4 De factuur/orderbevestiging wordt direct na het plaatsen van de bestelling verstuurd naar het door de koper opgegeven e-mailadres. Aruna is niet aansprakelijk voor het niet ontvangen van de factuur/orderbevestiging van de bestelling.

ARTIKEL 3. PRIJZEN EN BETALINGEN

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn alleen in Euro, inclusief BTW en exclusief handeling- en verzendkosten.

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie van de levering, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3 Betaling kan geschieden via Paypal, vooruitbetaling op onze Nederlandse ING bankrekening, Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Aruna.

3.4 Bij betaling vooraf per bank heeft de koper 3 dagen na de orderdatum om het verschuldigde factuurbedrag van de bestelling over te maken. Indien de koper niet binnen drie (3) dagen betaald heeft Aruna het recht om de order te annuleren zonder hiervan de koper op de hoogte te stellen.

3.5 In geval van niet-tijdige betaling is Aruna bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

ARTIKEL 4. LEVERTIJD

4.1 Producten besteld bij Aruna worden zo snel mogelijk verstuurd (maandag t/m vrijdag). De door Aruna opgegeven levertijden op de website worden zo veel mogelijk toegepast maar blijven indicatief. De koper kan hieraan geen rechten ontlenen.

4.2 De levering van de producten geschiedt op het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan koper.

4.3 Indien koper aan Aruna schriftelijk opgave doet van een adres, is Aruna gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij koper aan Aruna schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden gezonden.

4.4 De leveringstijd van een bestelling bedraagt maximaal 30 dagen. Mocht door welke reden dan ook de leveringstermijn niet gehaald worden dan zal Aruna de koper hierover telefonisch of per e-mail informeren. In overleg met de koper kan de levertermijn verlengd worden.

4.5 Alle producten worden pas verstuurt na ontvangst van de betaling van de bestelling. In overleg met Aruna kan hiervan worden afgeweken.

4.6 Indien de koper er voor kiest om de bestelling af te halen tegen contante betaling, ontvangt de koper telefonisch of per e-mail bericht op welke dag en tijdstip de bestelling klaar ligt om afgehaald te worden.

5. RECLAMES EN AANSPRAKELIJKHEID -HERROEPINGSRECHT

5.1 Ruilen en Recht van retour - Herroepingsrecht:
De koper is verplicht de bestelling onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. In Nederland geldt een wettelijk vastgelegde zichttermijn van veertien (14) werkdagen na ontvangst van de bestelling. Binnen deze termijn kan de koper de bestelling zonder opgave van redenen annuleren.
De koper heeft het recht het product(en) binnen veertien (14) werkdagen na het melden van de retour, aan Aruna retourneren.
Het aankoopbedrag zal worden terugbetaald op het door de koper opgegeven rekeningnummer binnen veertien (14) werkdagen.
De kosten voor het retourneren van de bestelling/product(en) zijn voor rekening van de koper.

5.2 Als U een product gebruikt, incompleet of beschadigd terugstuurt, kan er waardevermindering worden toegepast.

5.2 Uitgesloten van retourzendingen zijn:
- Producten die volgens opgave van de koper zijn gemaakt of ondubbelzinnig zijn aangepast aan de persoonlijke eisen van de koper.
- Alle Audio- of videoregistraties (CD's en/of DVD's) waarvan de (plastic)verpakking/verzegeling door de koper is verbroken.
- Alle goederen waarvan de (plastic)verpakking/verzegeling door u is verbroken.
- Toegangskaarten voor lezingen en/of activiteiten.

5.3 Bij iedere retourzending dient Aruna voor de verzending schriftelijk (of per e-mail) hiervan op de hoogte te worden gesteld door de koper.

5.4 Het crediteren van het vooruit betaalde aankoopbedrag van de retourzendingen aan de koper geschied binnen veertien(14) dagen na ontvangst v/d retouren.

5.5 Aruna stuurt bij het verzenden van iedere (na)levering een bevestiging hiervan naar het door de koper opgegeven e-mail adres. Aruna is niet aansprakelijk voor het eventueel niet ontvangen van deze e-mail door de koper. 

5.6 Indien de koper de bestelling niet binnen drie (3) dagen heeft ontvangen na het versturen van de producten en de leveringsmail (zie 5.5) dient de koper direct contact op te nemen met Aruna. Wanneer de koper na drie (3) dagen na het versturen van de bestelling meldt dat een levering niet is ontvangen, is Aruna niet verplicht om de bestelling opnieuw te versturen.

5.7 Indien de koper onjuiste gegevens heeft ingevoerd bij het afronden van de bestelling en Aruna op basis van deze gegevens de bestelling heeft verstuurd en de bestelling weer retour komt bij Aruna neemt Aruna z.s.m. contact op met de koper. De koper heeft dan de mogelijkheid de bestelling annuleren. Het aankoopbedrag, exclusief de eventueel door de koper betaalde verzendkosten, worden door Aruna terugbetaald op het door de koper opgegeven rekeningnummer.
Indien de koper de bestelling alsnog wenst te ontvangen mag Aruna de extra te maken verzendkosten vooraf in rekening brengen. Na ontvangst van deze betaling zal de bestelling opnieuw worden verstuurd.

5.8 Indien de koper onjuiste gegevens heeft ingevoerd bij het afronden van de bestelling en Aruna op basis van deze gegevens de bestelling heeft verstuurd en de bestelling zoekraakt of verkeerd bezorgt wordt heeft de koper geen aanspraak op terugbetaling van het aankoopbedrag van de bestelling. Indien de koper de bestelling opnieuw wenst te ontvangen mag Aruna de bestelling opnieuw vooraf in rekening brengen. Na ontvangst van de betaling zal de bestelling opnieuw worden verstuurd.

ARTIKEL 6. EIGENDOMSVOORBEHOUD

6.1 Na volledige betaling is het product eigendom van de koper. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op koper over.

ARTIKEL 7. COMMUNICATIE

7.1 Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en Aruna, dan wel tussen Aruna en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen koper en Aruna, is Aruna niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Aruna.

ARTIKEL 8. OVERMACHT

8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Aruna ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de geplaatste bestelling door koper op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door koper dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder Aruna gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Aruna kan worden toegerekend zoals: bijvoorbeeld bij technische/provider problemen of door fouten van derden als vervoerders of creditcardmaatschappijen. Dit omdat Aruna niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

ART. 9 INTELLECTUEEL EN INDUSTRIEEL EIGENDOMSRECHT

9.1 Koper dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten zoals bijvoorbeeld auteursrechten welke, rusten op de door Aruna geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

9.2 Aruna garandeert niet dat de aan koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

ARTIKEL 10. PRIVACY/VEILIGHEID

10.1 Aruna respecteert de privacy van alle kopers. Aruna gebruikt de kopergevens uitsluitend voor het afhandelen van de bestelling. Alle kopergegevens worden met inachtneming van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) door ons opgeslagen en verwerkt.

10.2 Al uw persoonlijke gegevens kunt u te allen tijde kosteloos opvragen, corrigeren, intrekken of verwijderen.

10.3 Aruna geeft de kopergevensgegevens, met inbegrip van adres en e-mailadres, niet door aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de koper. De koper kan deze toestemming te allen tijde intrekken. Hiervan uitgesloten zijn de bedrijven die door Aruna inschakelt worden voor de uitvoering van de orders en die voor de afwikkeling van de bestelling bepaalde gegevens nodig hebben (zoals de expediteur die de levering uitvoert en de kredietinstelling die zorgt voor het afhandelen van de betaling). In deze gevallen worden echter uitsluitend de minimaal noodzakelijke gegevens doorgegeven.

ARTIKEL 11. DIVERSEN

11.1 Wanneer door Aruna gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. Koper kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Aruna deze Voorwaarden soepel toepast.

11.2 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Aruna in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Aruna vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11.3 Aruna is bevoegd om bij de uitvoering van geplaatste bestelling(en) door koper gebruik te maken van derden.

ARTIKEL 12. AANSPRAKELIJKHEID

12.1 Aruna websites zijn bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze kopers. Wij hebben de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kunnen geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze site. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. 

12.2 De op deze site geplaatste recensies geven uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende inzender. Wij zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van deze recensies.

ARTIKEL 13. GESCHILLEN EN KLACHTEN

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

13.3 Een klacht dient schriftelijk via post, e-mail of fax door de koper gedaan te worden. Aruna reageert binnen dertig (30) dagen met een eventueel passende oplossing of reactie.

Sind15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het U vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

 

ARTIKEL 14. COPYRIGHTS

Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze kopers, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen of openbaar te maken anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Aruna is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

ARTIKEL 15. MERKEN

Het is niet toegestaan onze sites te framen. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site.

ARTIKEL 16. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

16.1 Aruna garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

16.2 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie. 

16.3 Aruna is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Aruna. Aruna is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.
16.5 Indien Aruna, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

16.6 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: 
- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Aruna of de fabrikant zijn verricht; - indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt; 
- indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; 
- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.

16.8 De koper is gehouden Aruna te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen Aruna mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen. 
De koper is verplicht het product aan Aruna te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht Aruna zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.

16.9 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht. 
Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand. 
Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.

ARTIKEL 17. CONTACT

 

Aruna Klankschalen Webshop
Ada de Graaf & Symo Last
Wilhelminaweg 96
6951 BS Dieren


T 085-4444671
BTW-nummer: NL8169.85.716.B01
K.v.K. nr. 30109467